Wedding (oppression)

akt artystyczny
akt artystyczny

project:
Wedding (oppression)

info:
Often a marriage brings women a kind of bondage or oppression …